TWÓJ ŚWIADOMY WYBÓR
Regulamin Kart Prezentowych Softly

VOUCHERY PREZENTOWE,

RABATOWE ORAZ KONKURSOWE

 

 

 

§1

1. Regulamin określa prawa i obowiązki posiadacza Vouchera oraz zasady otrzymywania i korzystania z Vouchera, stosownie do art. 384 Kodeksu Cywilnego.

2. Voucher jest dokumentem wystawionym przez Softly Clinic Sp. z o.o. Sp.k z siedzibą w Poznaniu, 61-647 Poznań, przy Osiedlu Zwycięstwa 13/129, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000616800 w Sądzie Rejonowym dla m. Poznań, NIP: 7792442549

3. Softly Clinic wydaje Vouchery Prezentowe, Rabatowe oraz Konkursowe, które można realizować w oparciu o niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

§2

 

1. Vouchery są dokumentem umożliwiającym realizację usług, otrzymania produktów lub uzyskania odpowiedniej zniżki na świadczone przez Softly Clinic usługi lub produkty.

2. Voucher jest wydawany w formie papierowego zaproszenia. W zależności od uwzględnionej przez Softly Clinic ofercie , Vouchery mogą być zniżkowe - rabatowe, konkursowe, na okaziciela, prezentowe z wyszczególnieniem konkretnej usługi, bez sprecyzowania usługi lub uwzględniające tylko kwotę. Voucher może zawierać opis sposobu jego realizacji.

3. Vouchery zniżkowe i rabatowe są realizowane zgodnie z informacją podaną na Voucherze i dotyczą tylko usług lub produktów w tej informacji zawartych. Wysokość zniżki nie ulega zmianie, ani negocjacji.

4. Vouchery na okaziciela podlegają weryfikacji danych osobowych jego właściciela przez pracownika Softly Clinic. Vouchery są realizowane zgodnie z informacją podaną na Voucherze lub w przypadku wykupienia takiego Vouchera, jako vouchera prezentowego, realizowane w ramach podanej kwoty, zgodnie z życzeniem posiadacza Vouchera na wybraną usługę lub produkt.

5. Vouchery prezentowe mogą być zakupione z podaniem imienia i nazwiska osoby, która wchodzi w jego posiadanie, z wyszczególnieniem konkretnej usługi lub podaniem tylko wartości Vouchera.

6. Vouchery prezentowe mogą być również zakupione tylko z wyszczególnieniem wartości Vouchera lub konkretnym przeznaczeniem, tj. sprecyzowaną usługą lub produktem, bez podawania danych osobowych właściciela.

7. Voucher prezentowy może być realizowany na wszystkie usługi i produkty będące w ofercie i cenniku Softly Clinic w trakcie jego realizacji. W przypadku medycyny estetycznej, kosmetyki twarzy i paznokci oraz wizażu, usługa taka powinna być zgłoszona w trakcie zakupu takiego Vouchera.

8. Vouchery Konkursowe mogą być realizowane w ramach konkretnego konkursu, na określone usługi lub produkty jeśli podane są w treści Vouchera lub ogłoszeniu konkursu.

9. W przypadku Voucherów Konkursowych opiewających tylko na kwotę, Softly Clinic zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu usług, wykluczenia produktów będących w sprzedaży Softly Clinic, nie podlegających promocjom konkursowym.

10. Vouchery Konkursowe, o ile nie zapisano w treści konkursu, nie mogą być realizowane w ramach usług z zakresu medycyny estetycznej, kosmetyki twarzy oraz paznokci, jak i wizażu.

11. Vouchery Konkursowe kwotowe można wykorzystać w ramach tylko jednego zabiegu. Nie można łączyć zabiegów, aby osiągnąć sprecyzowaną na Voucherze Konkursowym kwotę.

12. W przypadku rozstrzyganych konkursów organizowanych przez Softly Clinic lub sponsorowanych przez Softly Sp. z o.o. Sp.k a organizowanych przez zewnętrzny podmiot, osoby które wygrały kwotowe vouchery, a nie otrzymały papierowego vouchera, powinny zgłosić chęć skorzystania z oferty Softly Clinic, w formie telefonicznej lub pisemnej, celem umówienia terminu wizyty.

13. Jeśli nie stwierdzono inaczej, zapisem na Voucherze, Voucher jest ważny przez 3 (trzy) miesiące liczone od dnia jego wystawienia.

14. Voucher nie może być zamieniony na gotówkę. W sytuacji, gdy wartość vouchera jest wyższa niż wartość usługi realizowanej z wykorzystaniem vouchera, powstała nadwyżka nie ulega zwrotowi w gotówce.

15. Jeżeli klient wybierze usługę lub produkt o wartości wyższej niż wartość vouchera, zgadza się na pokrycie powstałej różnicy dowolną formą płatności ( gotówka, karta płatnicza, przelew), zgodnie z cennikiem Softly Clinic, obowiązującym w dniu realizacji vouchera. W przypadku przelewu, płatność musi być zaksięgowana na rachunku bankowym Softly Sp. zo.o. Sp.k najpóźniej w dniu wykonania usługi.

16. Voucher wystawiony na konkretną usługę, nie może być zrealizowany na inny zabieg lub zakup produktu, niż ten wymieniony na voucherze.

17. Udzielone klientowi rabaty, zniżki, promocje, karty prezentowe, Vouchery nie sumują się. Oznacza to, że nie mogą być wykorzystane podczas zakupu jednej usługi lub produktu.

18. Voucher kwotowy nie może być wykorzystany jako forma płatności za usługi i produkty objęte promocją, na który udzielony był rabat lub których wartość została zmniejszona w innej formie.

19. Voucher (za wyjątkiem Vouchera prezentowego) nie może być wykorzystywany na zabiegi pakietowe, które mają obniżoną cenę w ramach czasowych promocji.

20. Voucher może być wykorzystany na zabiegi pakietowe w stałej cenie, zgodnie z cennikiem Softly Clinic.

21. Vouchery nie są realizowane na usługi z zakresu Medycyny Estetycznej, Kosmetyki Twarzy i Paznokci, Wizażu (chyba, że został zakupiony Voucher prezentowy, wskazujący na konkretną usługę z listy wyżej wykluczonych)

22. Softly Clinic zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub rozszerzenia listy zabiegów wykluczonych.

 

§3

 

1. Warunkiem skorzystania z Vouchera jest telefoniczne lub mailowe skontaktowanie się z Softly Clinic, aby umówić się na konkretny termin realizacji usługi lub otrzymania wybranego produktu wraz z podaniem numeru i terminu ważności Vouchera lub wskazaniem promocji, której dotyczył.

2. Warunkiem skorzystania z Vouchera jest przekazanie go pracownikowi recepcji przed realizacją planowanej usługi, bądź zakupem produktu.

3. Softly Clinic zastrzega sobie wykluczenie konkretnych terminów z możliwości realizacji Vouchera ze względu na uzasadnione przyczyny.

4. Recepcja jest uprawniona do sprawdzenia ważności Vouchera, a w przypadku Vouchera imiennego do sprawdzenia tożsamości osoby realizującej Voucher. W przypadku niezgodności między osobą wskazaną na Voucherze, a danymi osoby chcącej go zrealizować, Softly Clinic zastrzega sobie prawo zatrzymania Vouchera i odmowy jego realizacji. Realizacja takiego Vouchera może nastąpić po wcześniejszej, pisemnej informacji właściciela Vouchera do Softly Clinic o odstąpieniu Vouchera osobie trzeciej i podania jej imienia i nazwiska.

5. Posiadacz Vouchera jest uprawniony do zmiany terminu realizacji usługi najpóźniej dwa dni robocze przed ustalonym terminem.

6. Posiadacz Vouchera ponosi wyłączną odpowiedzialność za utratę Vouchera. Jeśli Voucher nie jest imienny, posiadaczowi zagubionego Vouchera nie wydaje się duplikatu, a Softly Clinic ma prawo odmówić wykonania usługi z rabatem określonym na Voucherze.

7. Softly Clinic nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę Vouchera.

8. Niewykorzystanie Vouchera zgodnie z terminem określonym w pkt. 13 §2 niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne z utratą ważności w/w i nie stanowi podstaw do wystąpienia jego posiadacza wobec Softly Clinic z jakimkolwiek roszczeniem w tym zakresie.

 

§4

 

1. Softly Clinic może odmówić posiadaczowi Vouchera realizacji usługi, wydania produktów objętych Voucherem, udzielenia zniżki w uzasadnionych przyczynach.

2. Softly Clinic realizuje usługę objętą Voucherem, wydaje towar, udziela zniżki, bądź zalicza wartość Vouchera na poczet rachunku – wyłącznie w sytuacji jego bezpośredniego przekazania pracownikowi Softly Clinic.

3. Każdy posiadacz Vouchera oświadcza, że rozumie i przyjmuje do wiadomości, iż:

a) Voucher stanowi własność Softly Clinic

b) Posiadaczowi Vouchera nie wolno odsprzedawać Voucherów osobom trzecim, ani też ich komercjalizować

c) Posiadaczowi nie wolno zbywać, wypożyczać, rozpowszechniać, przekazywać Voucherów, ani praw do nich, osobom trzecim

d) Posiadaczowi Vouchera nie wolno dokonywać żadnych zmian w treści Vouchera

e) Posiadaczowi Vouchera nie wolno korzystać z vouchera w sposób inny, niż wskazany w niniejszym regulaminie.

 

§5

 

1. Reklamacje dotyczące Vouchera mogą być składane pod rygorem nieważności wyłącznie w formie pisemnej, listem poleconym zawierającym Voucher Softly Clinic najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty zakończenia promocji.

2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji.

3. Klienci zgłaszający reklamację, będą informowani o decyzji w formie pisemnej, listem wysłanym na podany w reklamacji adres.

§6

 

1. Softly Clinic zastrzega sobie możliwość nie wykonania wybranego zabiegu, w przypadku stwierdzenia przez fachowy personel Softly Clinic przeciwskazań do poddania Klienta takiemu zabiegowi. W takiej sytuacji, pracownik Softly Clinic może zaproponować wykorzystanie Vouchera w ramach konkretnego zabiegu, nie powodującego u klienta powikłań pozabiegowych, lub w przypadku czasowych przeciwskazań, przełożenia zabiegu na inny termin.

2. W powyższej sytuacji termin i rodzaj zabiegu musi być sprecyzowany na Voucherze , a właściciel Vouchera powinien zgłosić ten fakt w recepcji Softly Clinic.

3. Każdy posiadacz Vouchera oświadcza, że zapoznała się z Regulaminem Voucherów i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.

4. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.softlyclinic.pl oraz w wersji papierowej w Softly Clinic przy ul. Dworcowej 47/1 w Bydgoszczy

5. Softly Clinic zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian lub modyfikacji postanowień Regulaminu, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie narusza praw nabytych przez Klientów w trakcie trwania oferty. Ewentualne zmiany w Regulaminie będą każdorazowo ogłaszane na stronie internetowej www.softlyclinic.pl

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Promocją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Softly Sp. z o.o. Sp.k

 

§7

 

1. W celu prawidłowego wykorzystania danych osobowych przez Softly Sp. z o.o. Sp.k, Klient będący Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych (t. jedn. Z 2002 r. Dz. U. nr 101,poz 926 z poź, zm.) powierza Softly Sp. z o.o. Sp.k przetwarzanie wszelkich rodzajów danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym Softly Sp.z o.o. Sp.k przy użyciu oprogramowania aplikacyjnego, w zakresie określonym szczegółowo w dokumentacji technicznej oprogramowania aplikacyjnego, w zakresie ich opracowani, utrwalania, przechowywania na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów marketingowych, jak również na otrzymywanie oferty oraz informacji handlowej na temat świadczonych usług oraz sprzedawanych towarów, zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r, o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z póź, zm.)

3. Softly sp. z o.o. Sp.k oświadcza, że zastosuje środki zabezpieczające, o których mowa w art. 36-39 ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2009 r, w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacji, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych klientów.

4. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Softly Sp. z o.o. Sp.k, na podstawie art. 27 ust.2 pkt 7 Ustawy o ochronie danych osobowych.

Partnerzy