TWÓJ ŚWIADOMY WYBÓR
Regulamin Softly

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W KLINICE „SOFTLY CLINIC”


Niniejszy Regulamin świadczenia usług w klinice „Softly Clinic” (Regulamin) określa ogólne
warunki umów o świadczenie usług, jakie zawierane są pomiędzy „Softly Clinic”, a
Klientami, obowiązki Stron umów oraz zasady odpowiedzialności Stron.
Regulamin dostępny jest na stronie internetowej kliniki „Softly Clinic”, a także w siedzibie
kliniki „Softly Clinic”.


1. Definicje:
Klinika - klinika „Softly Clinic”, której siedziba znajduje się w Bydgoszczy, przy ulicy
Dworcowej 47/1 i która prowadzona jest przez spółkę działającą pod firmą
SOFTLY sp. z o.o. sp.k z siedzibą w Poznaniu, adres siedziby: Os. Zwycięstwa
13/129, 61-647 Poznań, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000616800, NIP: 7792442549, REGON:
36444829900000.
Klient - osoba, na rzecz której ma zostać wykonana Usługa. W sytuacji, w której
Usługa została zamówiona i opłacona przez osobę lub podmiot trzeci, za
Klienta uważa się osobę, na rzecz której ma zostać wykonana Usługa. Nie
pozbawia to osoby lub podmiotu zamawiającego uprawnień wynikających ze
stosunku umownego pomiędzy nim, a Kliniką.
Usługa - zabieg oferowany przez Klinikę w ramach jej działalności i wykonywany
na podstawie umowy łączącej Klienta z Kliniką przez osobę zatrudnioną
w Klinice lub współpracującą z Kliniką.
Zabieg - zabieg kosmetyczny lub zabieg medycyny estetycznej.
Cennik - aktualne zestawienie oferowanych przez Klinikę Usług wraz z cenami, które
są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto.
Umowa - umowa, na podstawie której w ramach działalności Kliniki na rzecz Klienta ma
zostać wykonana przez pracownika Kliniki lub osobę współpracującą z Kliniką
Usługa lub kilka Usług.
Dokument - każdy nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jego treścią.
Leki - produkty lecznicze w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r.
Prawo farmaceutyczne (tj. Dz.U. Nr 45, poz. 271), które Klient nabywa we
własnym zakresie na podstawie zalecenia lekarza współpracującego z Kliniką i
w związku z wykonaniem Usługi.
Substancje - substancje niebędące produktami leczniczymi w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz.U. Nr 45, poz.
271), które są używane przez Klienta w związku z wykonaniem Usługi, w
szczególności kosmetyki w rozumieniu przepisu art. 2ust. 1 ustawy z dnia 30
marca 2001r. o kosmetykach (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 475).


2. Zasady świadczenia Usług:
1. Wykonanie przez Klinikę Usługi na rzecz Klienta odbywa się po sporządzeniu z
udziałem Klienta stosownej dokumentacji, na którą składają się: Karta Klienta,
Oświadczenie o Stanie Zdrowia, Zgoda na Zabieg oraz Zgoda na Przetwarzanie
Danych Osobowych, chyba że została już ona wcześniej udzielona.
2. Warunkiem wykonania przez Klinikę Usługi na rzecz Klienta jest zakwalifikowanie
go do Zabiegu przez upoważnioną osobę, poinformowanie go o możliwych
negatywnych następstwach wykonania Zabiegu oraz ryzyku wystąpienia zdarzeń
niepożądanych oraz podpisanie przez Klienta Oświadczenia o tym, że został on
poinformowany o możliwych negatywnych następstwach wykonania Zabiegu
oraz ryzyku wystąpienia zdarzeń niepożądanych.
3. Usługi świadczone są przez Klinikę na rzecz osób pełnoletnich, posiadających
pełną zdolność do czynności prawnych. Usługi mogą być świadczone na rzecz
osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnej tylko za pisemną
zgodą przedstawiciela ustawowego tych osób.
4. Klinika zastrzega sobie prawo odmowy wykonania Usługi na rzecz Klienta, w
szczególności w sytuacji, w której jego stan zdrowia zgodny z Oświadczeniem
powoduje zwiększenie prawdopodobieństwa negatywnych następstw lub
zwiększenie ryzyka wystąpienia zdarzeń niepożądanych.


3. Wykonywanie zabiegów:
1. Klinika oferuje Zabiegi z zakresu kosmetologii oraz medycyny estetycznej.
2. Wszystkie Zabiegi wykonywane są przez osoby posiadające wiedzę,
doświadczenie oraz kierunkowe wykształcenie. Zabiegi z zakresu medycyny
estetycznej wykonywane są przez lekarzy medycyny, specjalistów stosownych
dziedzin. Zabiegi z zakresu kosmetologii wykonywane są przez dyplomowanych
kosmetologów oraz przez techników usług kosmetycznych.
3. Klinika może zalecić, aby przed dokonaniem Zabiegu Klient poddał się badaniom
lekarskim celem ustalenia ogólnego stanu zdrowia i wykrycia ewentualnych
przeciwwskazań do dokonania Zabiegu. Klinika zastrzega sobie prawo do
uzależnienia wykonania Zabiegu od uprzednich badań. Badania takie winny być
wykonane przez Klienta we własnym zakresie, na jego koszt i ryzyko.


4. Obowiązki Stron:
1. Klinika zapewnia wykonanie Zabiegu przez wykwalifikowaną osobę.
2. Klinika zapewnia sprzęt do wykonania Zabiegu i dokłada należytej staranności
aby sprzęt ten funkcjonował prawidłowo.
3. Przed dokonaniem Zabiegu Klient obowiązany jest podpisać Kartę Klienta,
Oświadczenie o Stanie Zdrowia oraz Oświadczenie o Zgodzie na Przetwarzanie
Danych Osobowych.
4. Przed dokonaniem Zabiegu Klient obowiązany jest poddać się procedurze
zakwalifikowania go do Zabiegu. Po przeprowadzeniu procedury
zakwalifikowania do zabiegu Klient otrzymuje do podpisu Oświadczenie o zgodzie
na przeprowadzeniu zabiegu.
5. Składając Oświadczenie o Stanie Zdrowia oraz w trakcie procedury
zakwalifikowania do Zabiegu Klient ma obowiązek podawać informacje zgodnie z
prawdą i nie zatajać żadnych informacji, o których udzielenie został poproszony.
6. W razie podania informacji niezgodnych z prawdą lub zatajenia informacji, o
których udzielenie Klient został poproszony Klinika, ani osoby w niej zatrudnione
lub z nią współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek
negatywne skutki Zabiegu lub jego niepożądane następstwa, których można było
uniknąć, gdyby Klient nie podał informacji nieprawdziwych lub informacji nie
zataił.
7. Klient obowiązany jest niezwłocznie poinformować Klinikę jeśli uzna, że Zabieg
przygotowywany jest lub przeprowadzany w sposób niefachowy lub jego
zastrzeżenia budzi funkcjonowanie sprzętu wykorzystywanego do Zabiegu lub
stan pomieszczenia, w którym Zabieg jest przeprowadzany.
8. Po wykonaniu Zabiegu Klient jest informowany o zaleceniach, co do dalszego
postępowania, w tym co do stosowania lub niestosowania określonych
preparatów, leków lub substancji oraz co do możliwości wykonywania innych
Zabiegów w określonym czasie.
9. W sytuacji, w której Klient nie jest zadowolony z efektu uzyskanego przez
wykonanie Zabiegu, winien poinformować Klinikę o planowanym powtórzeniu
Zabiegu lub przeprowadzeniu Zabiegu w obrębie tego samego obszaru w innym
niż Klinika podmiocie. Informacja winna być udzielona na piśmie pod rygorem
utraty prawa do dochodzenia odszkodowania w części dotyczącej kosztów
powtórnego Zabiegu lub Zabiegu w obrębie tego samego obszaru ciała.


5. Prawa Klienta:
1. Klient ma prawo do poszanowania jego praw, w szczególności prawa do
poszanowania godności oraz prawa do prywatności.
2. Klient ma prawo do informacji o stanie zdrowia i proponowanych Zabiegach oraz
ich skutkach, w tym o ryzyku wystąpienia negatywnych następstw lub zdarzeń
niepożądanych. Klient ma prawo do tego, aby wszelkie swoje wątpliwości
konsultować z osobą, która ma wykonać Zabieg. Prawo do informacji przysługuje
Klientom, którzy ukończyli 16 lat, a także przedstawicielom ustawowym Klientów,
którzy nie ukończyli 18 lat.
3. Klient ma prawo wskazać osobę, której Klinika będzie mogła udzielać informacji
na temat wykonanych Zabiegów oraz innych informacji uzyskanych w związku z
wykonaniem Zabiegu. Udzielenie zgody bez wyszczególnienia rodzaju informacji
oznacza zgodę na udzielanie wszelkich informacji.
4. Klient ma prawo wskazać osobę, która może być obecna przy wykonywaniu
Zabiegu. Zgoda nie wymaga formy pisemnej – za zgodę poczytuje się brak
sprzeciwu co do obecności takiej osoby podczas Zabiegu. Klient ma prawo
sprzeciwić się temu aby przy Zabiegu obecna była osoba trzecia, przybrana przez
osobę wykonującą Zabieg, chyba że osoba ta pomaga osobie wykonującej Zabieg.
W takim przypadku brak Zgody oznacza odstąpienie od Umowy.


6. Dokumentacja i dane osobowe:
1. W związku ze świadczeniem Usług Klinika sporządza i gromadzi dokumentację
Klienta, na którą składają się w szczególności Oświadczenia Klienta, wyniki jego
badań, dokumenty wytworzone w procesie świadczenia Usługi, a także po
wykonaniu Usługi.
2. Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i rzetelność dokumentacji w
zakresie, w jakim zawiera ona informacje udzielone przez Klienta.
3. Dokumentacja Klienta nie stanowi dokumentacji medycznej w rozumieniu
Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
(tj. z dnia 28 stycznia 2016r., Dz.U. z 2016 r. poz. 186). Przepisy art. 23 – 30a tej
ustawy stosuje się odpowiednio, za wyjątkiem przepisów art. 29 i 30, których nie
stosuje się.
4. Wraz z przystąpieniem do sporządzania dokumentacji Klienta Klient wyraża
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Zgoda na przetwarzanie
danych osobowych, sposoby ich przetwarzania i inne postanowienia dotyczące
danych osobowych zawarte są w Oświadczeniu o zgodnie na przetwarzanie
danych osobowych.
5. Odmowa wyrażenia Zgody na przetwarzanie danych osobowych lub cofnięcie
zgody na ich przetwarzanie w zakresie, w jakim przetwarzanie tych danych jest
konieczne dla prawidłowego wykonania Usługi oznacza odstąpienie od Umowy.


7. Płatności:
1. Za wykonanie Usługi należne jest wynagrodzenie według Cennika.
2. Wynagrodzenie płatne jest, według wyboru Klienta, gotówką, kartą płatniczą lub
przelewem na rachunek bankowy Kliniki.
3. Wynagrodzenie płatne jest w dniu wykonania Zabiegu. Jeśli Zabieg wykonywany
jest podczas więcej niż jednej wizyty płatność dokonywana jest w dniu pierwszej
wizyty.
4. W przypadku płatności na rachunek bankowy dokonanej w dniu Zabiegu Klinika
może poprosić o okazanie dowodu polecenia przelewu.


8. Odpowiedzialność:
1. Klinika, z zastrzeżeniem ust. 8.4., ponosi odpowiedzialność za osoby przez nią
zatrudnione.
2. Przy wykonywaniu Usług Klinika posługuje się osobami, które w zakresie swej
działalności zawodowej trudnią się wykonywaniem takich czynności w
rozumieniu przepisu art. 429 Kodeksu cywilnego. Klinika nie ponosi
odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób, z którymi współpracuje.
3. Na żądanie Klienta Klinika udzieli informacji, czy osoba, która świadczyła Usługę
jest zatrudniona w Klinice i w związku z tym może ponosić odpowiedzialność za
jej działania i zaniechania, czy też z nią współpracuje. W przypadku współpracy
na żądanie Klienta Klinika udzieli informacji pozwalających na zwrócenie się z
ewentualnym roszczeniem bezpośrednio do tej osoby.
4. Klinika, osoby w niej zatrudnione, ani osoby z nią współpracujące nie ponoszą
odpowiedzialności za negatywne następstwa Zabiegu, które są wynikiem
nieprzestrzegania przez Klienta jego obowiązków, niestosowania się do zaleceń
lub wynikają z działania lub zaniechania osób zatrudnionych w Klinice jeśli
działania lub zaniechania tych osób nie pozostawały w związku z ich obowiązkami
pracowniczymi.


9. Odstąpienie od umowy:
1. Klient ma prawo odstąpić od umowy najpóźniej do chwili rozpoczęcia
wykonywania na jego rzecz Usługi.
2. Jeżeli wykonanie zabiegu wiąże się z koniecznością nabycia przez Klinikę
preparatów, leków lub substancji, Klient odstępując od umowy obowiązany jest
do pokrycia kosztów ich nabycia, o ile został poinformowany o konieczności
nabycia, a nabycie już nastąpiło. Klinika może potrącić należną z tego tytułu
kwotę z kwoty wynagrodzenia, jakie winno być zwrócone Klientowi.
3. W razie odstąpienia od umowy, za wykonanie której Klient uiścił wynagrodzenie
przed dniem jej wykonania zwrot wynagrodzenia nastąpi – niezależnie od
sposobu płatności – przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
Wskazanie numeru rachunku bankowego winno nastąpić na piśmie lub w drodze
mailowej.
4. Jeśli płatność za usługę została zrealizowana przelewem zwrot uiszczonego
wynagrodzenia nastąpi na ten sam rachunek bankowy, z którego przelano środki
tytułem wynagrodzenia.


10. Reklamacja:
1. Reklamacja winna być skierowana wobec Kliniki w formie pisemnej niezwłocznie
po ustaleniu podstaw jej sporządzenia.
2. Klinika w terminie 7 dni poinformuje Klienta, czy reklamację uznaje i zaproponuje
sposób spełnienia roszczeń Klienta z tego tytułu. W sytuacji, w której reklamacja
wymaga uzyskania informacji od Klienta termin ten rozpoczyna swój bieg od dnia
uzyskania ostatniej żądanej przez Klinikę informacji.
3. W zakresie rozpatrywania reklamacji Klient obowiązany jest do współdziałania z
Kliniką, w szczególności do udzielania informacji związanych z będącą
przedmiotem reklamacji Usługą oraz do stawienia się do Kliniki, o ile będzie to
niezbędne do ustalenia okoliczności istotnych dla rozpatrzenia reklamacji.


11. Inne postanowienia:
1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie odpowiednie
zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o
prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

Partnerzy