TWÓJ ŚWIADOMY WYBÓR
Softly Premium Club

 

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO SOFTLY CLINIC

 

 

I. OGÓLNE ZASADY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO


1. Organizatorem programu lojalnościowego jest Softly Clinic przy ul. Dworcowej 47/1 w Bydgoszczy.
2. Program lojalnościowy ma na celu nagradzanie Uczestników, którzy dokonują zakupu towarów lub usług u Organizatora, a także promują Organizatora w sposób określony w Regulaminie. 
3. Regulamin - niniejszy dokument określający zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym prowadzonym przez Organizatora.
4. Uczestnik - każda osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych lub inny podmiot posiadający zdolność do czynności prawnych, który przystąpił do Programu na zasadach opisanych w Regulaminie.
5. Konto Uczestnika - indywidualne konto w zakresie Programu dostępne pod adresem wskazanym w punkcie IV Załącznika do Regulaminu, na którym rejestrowane są wszystkie aktywności, powodujące naliczanie lub odliczanie punktów, gromadzonych przez Uczestnika w ramach Programu.
6. Stan konta - ilość zgromadzonych przez Uczestnika punktów.
7. Nagroda - usługa, towar lub inne świadczenie, które Organizator umieścił w katalogu nagród w punkcie VI Załącznika do Regulaminu, na które można wymieniać zgromadzone w Programie punkty.


II. UCZESTNICTWO


1. Przystąpienie do Programu następuje przy zakupie usług na łączną kwotę 100PLN, zgłoszenie Organizatorowi chęci uczestnictwa w programie, akceptację Regulaminu oraz aktywowanie Konta Uczestnika przez Organizatora. 
2. Organizator ma prawo nadać swojemu klientowi status Uczestnika Programu. W takim przypadku Organizator ma obowiązek zapewnić Uczestnikowi możliwość zapoznania się z Regulaminem Programu.
3. Uczestnik ma prawo w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w Programie, składając stosowane oświadczenie w siedzibie Organizatora lub za pośrednictwem Konta Użytkownika. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.
4. Uczestnik Programu może brać udział w Programie tylko osobiście, a jego uczestnictwo nie podlega przeniesieniu na inne osoby.
5. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto w Programie lojalnościowym prowadzonym przez Organizatora.
6. Uczestnik programu może sprawdzić swój Stan Konta w siedzibie Organizatora lub poprosić o wysłanie informacji drogą elektroniczną na udostępniony Organizatorowi adres mailowy.


III. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW


1. Po zakończeniu procesu realizacji zapłaty przez Uczestnika Programu za usługi Organizatora, a także po zrealizowaniu wykupionych usług lub w innych przypadkach określonych Regulaminem, następuje uznanie Konta Uczestnika punktami. Lista premiowanych aktywności wraz z liczbą punktów przysługujących za nie, znajduje się w punkcie VII Załącznika do Regulaminu.
2. Punkty gromadzone za premiowane aktywności ewidencjonowane są na Koncie Uczestnika, które istnieje w bazie Softly Clinic. Klinika zobowiązuje się na życzenie klienta poinformować o stanie konta lub za jego pisemną zgodą, przesyłać informację na jego adres mailowy pod koniec każdego miesiąca.
3. Punkty programu mogą być naliczane tylko jeden raz za każdą aktywność.
4. W ramach konkursów oraz działań promocyjnych Uczestnikom mogą być przyznane dodatkowe punkty na zasadach określonych odrębnie dla prowadzonych okresowo akcji.
5. Organizator ma prawo skorygować Stan Konta Uczestnika, jeśli punkty zostały przyznane nieprawidłowo.
6. Punkty gromadzone na Koncie Uczestnika nie podlegają zamianie na pieniądze, nie mogą być przedmiotem sprzedaży, ani przekazania osobie trzeciej.


IV. ZASADY WYMIANY PUNKTÓW NA NAGRODY


1. Zebrane w Programie punkty Uczestnik może wymieniać na nagrody.
2. Lista nagród wraz z ilością punktów niezbędnych do ich odebrania sprecyzowana jest w punkcie VI Załącznika do Rregulaminu.
3. Nagrody należy odbierać w siedzibie Organizatora.
4. Uczestnik powinien zgłosić Organizatorowi chęć odbioru nagrody, minimum 3 dni robocze przed planowanym terminem odbioru. Brak zgłoszenia we wskazanym terminie może skutkować niedostępnością danej nagrody w siedzibie Organizatora.
5. Zgłoszenia chęci odbioru nagrody można dokonać telefonicznie lub drogą elektroniczną.
6. Odebranie nagrody skutkuje zmniejszeniem Stanu Konta Uczestnika o ilość punktów niezbędnych do odebrania wybranej nagrody.
7. Organizator ma prawo poprosić Uczestnika o pisemne potwierdzenie odbioru nagrody w chwili jej wydania.


V. POLITYKA PRYWATNOŚCI


1. Administratorem danych osobowych uczestników Programu jest Organizator.
2. Organizator będzie przetwarzał następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, adres.
3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane dla celów realizacji i uczestnictwa w Programie. W tym między innymi Uczestnikowi będą przesyłane informacje o zmianie Stanu Konta, możliwości zdobycia dodatkowych punktów.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w Programie.
5. Każdy uczestnik ma możliwość wglądu i aktualizacji danych osobowych dotyczących jego osoby. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w programie, dane osobowe uczestnika są usuwane.


VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczaniu punktów, Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji drogą mailową na adres wskazany w punkcie 1 załącznika 1 do Regulaminu. Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 14 dni.
2. Organizator ma prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie, poprzez przesłanie informacji w zakresie Konta Uczestnika oraz umieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora. Termin zakończenia Programu, zostanie podany, z wyprzedzeniem nie krótszym niż 14 dni. Po zakończeniu Programu wymiana Punktów nie będzie możliwa.
3. Regulamin może być zmieniony w dowolnym momencie, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Organizatora nowej wersji regulaminu oraz indywidualne powiadomienie każdego Uczestnika drogą elektroniczną pod wskazanym w Koncie Uczestnika adresem email. Jeśli Uczestnik w ciągu 14 dni od ogłoszenia zmian nie zgłosi braku akceptacji przyjmuje się, że Uczestnik zmiany zaakceptował. Uczestnicy, którzy nie zaakceptują zmiany w Regulaminie nie będą mogli dalej korzystać z Programu, jednak zgromadzone punkty będą mogli wykorzystać na dotychczasowych warunkach.
4. Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną z Programu Lojalnościowego, właściwe jest prawo polskie.
5. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.


ZAŁĄCZNIK DO PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO SOFTLY CLINIC


I. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest: Softly Clinic ul. Dworcowa 47/1, Bydgoszcz 85-009 email: klinika@mysoftly.com
II. Numer podany na karcie Softly Clinic Club – jest numerem indywidualnym konta programu lojalnościowego klienta, do którego klient ma wgląd każdorazowo podczas wizyt w Softly Clinic, lub uzyskując informację o liczbie punktów, drogą elektroniczną.

VII. Nagradzanie aktywności klienta


Organizator w ramach prowadzonego przez siebie Programu nagradza Punktami następujące aktywności:
1. Przystąpienie do programu lojalnościowego – 100 pkt.

2. Zakup usług (Transakcja) – Każdy 1,00 zł wydany na zakup usług zostanie wynagrodzony przez Organizatora 1 pkt. (Przelicznik 1,00 zł = 1 pkt stanowi standardowy przelicznik programu dla usług). 

3. Darmowe konsultacje kosmetologiczn.

4. 50% RABATU na konsultacje lekarskie i trychologiczne.

5. Dostęp do darmowych próbek profesjonalnych kosmetyków medycznych.

6. Pierwszeństwo do otrzymywania informacji o promocjach ograniczonych czasowo.

7. Jednorazowy RABAT 15% na zakup profesjonalnych kosmetyków.

 

 

VIII. Nagrody

Organizator w ramach prowadzonego przez siebie Programu Lojalnościowego umożliwia wymianę Punktów na następujące Nagrody:

Stały RABAT 5%* - karta BLACK od 1000 pkt.

Stały RABAT 10%* - karta SILVER od 3000 pkt.

Stały RABAT 15%* - karta GOLD od 10000 pkt.

Stały RABAT 20%* - karta PLATINIUM od 15000 pkt.

Regularne kożystanie z naszych usług przez okres 3 miesięcy kwalifikuje klienta do zwiększenia RABATU o 1%. Warunkiem promocji jest zakup zabiegu w miesiącu za kwotę min. 200 zł.  

 

* RABATY dotyczą zabiegów Hi-Tech. 

IX. Wyjątki niepodlegające programowi lojalnościowemu

1. Płatne Konsultacje Kosmetologiczne
2. Płatne konsultacje Lekarskie
3. Usługi zrealizowane w ramach innych promocji oferowanych przez Softly Clinic.

Partnerzy